آذر99/ انگل درمانی و درمان

آذر99/ انگل درمانی و درمان

۱۰۰٪99.648579710145% Complete

پروژه انگل درمانی و درمان و رسیدگی به وضعیت سگهای پناهگاه کرمان با اسپانسری آقای نورگستر گرامی و انجام کار توسط آقای شهاب صادقی عزیز شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۸٬۷۵۷٬۵۲۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

2 ماه قبل

موفق
آذر99/ خرید پتو

آذر99/ خرید پتو

۱۰۰٪100% Complete

برای خرید پتو نمدی رولی برای مراکز نگهداری از حیوانات کشور در فصل سرما به همراهی شما نیازداریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۷٬۳۰۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۷٬۳۰۹٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

موفق
آذر99/ غذای خشک حمایتی

آذر99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

موفق
آذر99 / غذارسانی گاندوها

آذر99 / غذارسانی گاندوها

۷۴٪73.85% Complete

برای غذارسانی به گاندوها (تمساح پوزه کوتاه ) به مبلغ 2/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

موفق
آذر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

آذر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۸٪[پایان زمان مشارکت]7.95988% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 5/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳٬۹۷۹٬۹۴۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
آذر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

آذر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۸۰٪[پایان زمان مشارکت]79.564% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۹٬۷۸۲٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
آذر99/ درمان حیوانات

آذر99/ درمان حیوانات

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]99.897473895582% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 25/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴۸٬۷۴۴٬۷۱۰

مورد نیاز [ریال]

۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
آبان99/ درمان حیوانات

آبان99/ درمان حیوانات

۹۱٪[پایان زمان مشارکت]91.37431% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۱٬۳۷۴٬۳۱۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
آبان99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

آبان99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۳۵٪[پایان زمان مشارکت]35.487% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۷۴۳٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
آبان99/ غذارسانی سگ و گربه ها

آبان99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۸۷٪[پایان زمان مشارکت]86.666666666667% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
آبان99/ غذای خشک حمایتی

آبان99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۷٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۷٬۷۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

موفق
آبان99 / غذارسانی گاندوها

آبان99 / غذارسانی گاندوها

۸۱٪[پایان زمان مشارکت]80.85% Complete

شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۱۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

پایان زمان مشارکت