درود به همراهان

 با توجه به اینکه تمامی مراکز نگهداری حیوانات سراسر کشور شامل پناهگاه، نقاهتگاه، شفاخانه و تیمارگاهها برای حیوانات تحت پوششان دارای اسپانسر و کمکهای مردمی هستند، تصمیم گرفتیم از تاریخ 1400/1/1 تمامی کمکهای مردمی بابت صندوق درمان و عقیمسازی که به حساب دستان مهر واریز میگردد (با توجه به وضعیت این دو صندوق) صرف هزینه یا کمکهزینهی حیوانات امدادی افرادی گردد که بدون داشتن مکانی مخصوص جهت نگهداری حیوانات و بدون داشتن پیج حمایتی و یا گروهی قوی به صورت انفرادی مشغول به امر امداد و درمان هستند. لذا از تاریخ ذکر شده همکاری دستان مهر طبیعت با مراکز نگهداری حیوانات تنها شامل ارائهی غذای خشک حمایتی میباشد که میتوانند در گروه مربوطه حضور داشته باشند و طبق مقررات سابق، سفارش و خرید انجام دهند.

 دستان مهر طبیعت 99/12/1