مرداد1400/غذارسانی گاندوها

۱۰۰٪100% Complete

اهدای غذا توسط خانم یزدی گرامی بابت غذارسانی به گاندوها حفاظت شده

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل