پرسش: چه پروژه هایی توسط دستان مهر طبیعت حمایت میشوند؟

جواب:
 پروژه های 
  • عقیم سازی
  • درمان
  • تعمیرات محل پناهگاه یا نقاهتگاه
  • رفع کمبودهای مورد نیاز برای نگهداری از حیوانات
  • غذارسانی
  • واکسیناسیون
  • فرهنگسازی
  • کمک به معلولین و از کار افتادگان