مرداد1400/غدارسانی

۸۶٪[پایان زمان مشارکت]85.666666666667% Complete

به منظور غذارسانی حیوانات به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم.شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل