مرداد1400/عقیمسازی

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۷٬۲۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۷٬۲۹۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل