شهریور1400/نذر طبیعت

۱۰۰٪100% Complete

با توجه به خشکسالی مناطق مختلف و بی آبی و خطر مرگ برای حیوانات خانم رابی طاهری مهربان مبلغ 5/290/000 تومان بابت کمک به این معضل واریز کردند که بابت پروژه خشکسالی 1400 نذر طبیعت به حساب این پروژه واریز شد.

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

12 روز قبل