اسفند98 /سگ بنام مینو

۱۰۰٪100% Complete

مینو با بیحرکتی دستها و پاها و زخم بستر به دستان مهر معرفی و آقای نورگستر گرامی تمامی هزینه درمانی این بچه را تقبل کردند... پس از ام آر آی و آزمایشات مختلف مشخص شد مینو مبتلابه سندرم وابلر و نیازمند سرپرستی دلسوز است .

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۱۲٬۷۵۰٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۱۲٬۷۵۰٬۵۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش