اسفند98 /سگ بنام مینو

۹۵٪95.21376% Complete

مینو دختری با شکستگی های متعدد استخوانها و ستون فقرات و بیحرکتی دستها و پاها و زخم بستر به دستان مهر معرفی و آقای نورگستر گرامی تمامی هزینه درمانی این بچه را تقبل کردند

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳۸٬۰۳۴٬۴۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

11 روز دیگر