کمک هزینه درمان

۶۲٪[پایان زمان مشارکت]61.5876% Complete

برای کمک هزینه درمان سگ و گربه ها به 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۰٬۷۹۳٬۸۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش