فقط امروز...تالین ساهاکیان

اگر میخواهی

بر سر تبدارم

دست نوازش بکشی،

امروز

فقط همین امروز را داری...

اگر میخواهی

برای زخمهایم مرهم باشی،

امروز

فقط همین امروز را داری...

اگر میخواهی

روح طوفانزدهام را

به تماشای رنگینکمان ببری،

امروز

فقط همین امروز را داری...

اگر میخواهی

به من نشان بدهی

زندگی فقط درد و رنج نیست،

امروز

فقط همین امروز را داری...

اگر میخواهی

به من ثابت کنی

همهٔ آدمها بد نیستند،

امروز

فقط همین امروز را داری...

اگر میخواهی

برای یک بار هم که شده

طعم عزیز بودن را به من بچشانی،

امروز

فقط همین امروز را داری...

اگر میخواهی

به من بگویی

که من هم از زندگی سهمی دارم،

امروز

فقط همین امروز را داری...

اگر میخواهی

به تولد و زندگی پردردم

ذرهای معنا بدهی،

امروز

فقط همین امروز را داری...

فردا خیلی دیر است...

فردا

من یک زندگیِ زندگی نشدهٔ به پایان رسیدهام...

نه، فردا خیلی دیر است

امروز

فقط همین امروز را داری... تالین ساهاکیان #ادبیات_مهربانی #موسسه_دستان_مهر_طبیعت