۰٪0% Complete

جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

بهمن1400/غذای خشک حمایتی

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه میزان محدودی غذای خشک در اختیار این مراکز قرار میدهیم . مقداری از هزینه این غذا را اسپانسرهای دستان مهر تقبل میکنند و به مرکز مورد نظرشان اهدا مینمایند. الباقی را مدیران محترم این مراکز به حساب دستان مهر واریز و غذا را دریافت مینمایند.

موفق

مطلبی وجود ندارد