دی 1400/غذارسانی به قوهای مهاجر فوری

۱۰۰٪100% Complete

برای حفاظت هرچه بیشتر این سرمایه های ملی و جهانی و این زیبایی های آفرینش در این دو ماه حضورشون در سرزمینمان ایران نیاز به همراهی دوستان علاقمند به طبیعت و حیات وحش میباشد.در حال حاضر و با جمعیت فعلی که حدود ۵۰۰ بال قو میباشد نیاز به هفته ای دو تن ذرت که از قرار کیلویی ۸۵۰۰ تومان میباشد.

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۵٬۵۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۵٬۵۷۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش