فروردین 1400/اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

با توجه به نیاز مبرم آتشنشانی پرند به لوازم کاربردی برای نجات حیوانات خانم امیری گرامی مبلغ 1/551/000تومان بابت خرید مهار کننده حیوانات ، تور دسته دار، پوزه بند ، کیسه حمل حیوانات از داخل چاه یا گودال به سطح زمین پرداخت کردند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۵۱۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۵۱۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش