اسفند99/اهدای ویلچر

۱۰۰٪100% Complete

یکدستگاه ویلچر به مبلغ 2/500/000تومان برای گربه فلج بنام شکر توسط خانم پانیذ نورگستر مهربون اهدا شد.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش