بهمن99/ غذارسانی سگ و گربه

۱۶۵٪[پایان زمان مشارکت]165.0315% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۰۰۶٬۳۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش