دی و بهمن 99/ گازکشی دبستان شهید نعمتی در روستای شختالو مراغه

۱۰۰٪100% Complete

مدیر گرامی دبستان شهید نعمتی از دستان مهر طبیعت درخواست کمک برای لوله کشی گاز داشتند تا دانش آموزان در سرما نمانند ، خانم امیری گرامی و آقای نورگستر عزیز اسپانسری این پروژه را بعهده گرفتند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۷٬۹۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۷٬۹۴۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش