آذر99/ درمان حیوانات

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]99.897473895582% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 25/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴۸٬۷۴۴٬۷۱۰

مورد نیاز [ریال]

۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش