مهر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۱۹٪[پایان زمان مشارکت]19.224933333333% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۷۶۷٬۴۸۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش