مهر99/ درمان حیوانات

۸۹٪[پایان زمان مشارکت]88.915033333333% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 6/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۳٬۳۴۹٬۰۲۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش