شهریور 99/ درمان حیوانات

۸۳٪[پایان زمان مشارکت]83.35% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 7/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۸٬۳۴۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش