تیر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۲۰٪[پایان زمان مشارکت]20.005% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/300/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۰۰۱٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش