تیر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، 2/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش