خرداد 99 /سگ بنام چینود

۱۰۰٪100% Complete

چینود سگ رنج کشیده ای که اسیر دست جهل بوده با تنی رنجور و بیماری کرم قلب ، برای درمان تحت پوشش مالی خانم سهیلا امیری گرامی قرار گرفت

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش