خرداد99/ غذارسانی سگ و گربه

۱۰٪[پایان زمان مشارکت]9.5% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش