اردیبهشت99/غذارسانی سگ و گربه

۱٪[پایان زمان مشارکت]1.3333333333333% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 3/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش