فروردین 99/ سگ بنام گرگی

۱۰۰٪100% Complete

گرگی سگ تصادفی امداد شده توسط خانم موسوی عزیز بدستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر گرامی ، خانم امیری مهربان اسپانسر مالی این بچه رنج کشیده با شکستگیهای زیاد در لگن هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳۷٬۱۲۴٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۳۷٬۱۲۴٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش