اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/212/000 تومان اهدایی خانم پریسا افشار برای کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه حیات وحش مازندران با مدیریت خانم نغمه امینی

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۱۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۲٬۱۲۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش