غذارسانی سگها و گربه ها

۳۵٪[پایان زمان مشارکت]35.4% Complete

برای کمک به غذارسانی سگها و گربه ها به مبلغ 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش