جراحی

۱۰۰٪100% Complete

پشمک با شکستگی لگن اسپانسر مالی آقای نورگستر گرامی

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۱٬۸۷۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۱٬۸۷۵٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش