کمک هزینه ساخت

۱۰۰٪100% Complete

اهدا کمک هزینه ساخت پناهگاه گربه های گیلان به مبلغ 1/000/000 تومان توسط خانم امیری گرامی

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش