هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
حامیان بدون پناهگاه خانم ریحانه حدادی از مشهد

حامیان بدون پناهگاه خانم ریحانه حدادی از مشهد

‎٪ ۱۳۷100% Complete

عقیم سازی تعداد... قلاده سگ شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۷۲۹٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
پناهگاه محبت گرگان

پناهگاه محبت گرگان

‎٪ ۹۲[پایان زمان مشارکت]91.53% Complete

تجهیز پناهگاه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۷۲۹٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
پناهگاه مهر مشهد

پناهگاه مهر مشهد

‎٪ ۱۰۸100% Complete

طرح عیدانه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۱٬۶۳۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
انجمن ایلفا شیراز

انجمن ایلفا شیراز

‎٪ ۱۱۶100% Complete

عقیم سازی تعداد 17 قلاده سگ شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۴۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
حامیان بدون پناهگاه ، خانم هدیه کبیری

حامیان بدون پناهگاه ، خانم هدیه کبیری

‎٪ ۱۰۷100% Complete

عقیم سازی تعداد31 قلاده گربه بوستان مادران تهران شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۹٬۱۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه آرمیتی کرج

پناهگاه آرمیتی کرج

‎٪ ۱۰۷100% Complete

عقیم سازی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

حامیان بدون پناهگاه ، خانم پریسا حامی

حامیان بدون پناهگاه ، خانم پریسا حامی

‎٪ ۱۳۴100% Complete

تامین هزینه غذا برای گربه ها شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
اقامتگاه رباط کریم

اقامتگاه رباط کریم فوری

‎٪ ۱۰۳100% Complete

عقیم سازی و کمک به ساخت و ساز و تجهیز شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
تیمارگاه حیوانات یارا

تیمارگاه حیوانات یارا

‎٪ ۱٬۰۳۶100% Complete

تکمیل ساخت اتاق جراحی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
نقاهتگاه مازندران

نقاهتگاه مازندران

‎٪ ۱۰۰100% Complete

عقیم سازی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه گربه های زنده یاد بانو شعله رئوفی

پناهگاه گربه های زنده یاد بانو شعله رئوفی

‎٪ ۱۱۰100% Complete

نیاز به 5 دستگاه رادیاتور برقی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۸۰۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
جان پناه صبا

جان پناه صبا

‎٪ ۷۴[متوقف شد]74% Complete

تجهیز جان پناه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۴۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

متوقف شد