تهیه غذا

‎٪ ۱۰۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

غذای خشک سگهای پناهگاه رز

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل