تهیه غذا

‎٪ ۱۰۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 500 هزار تومان برای تهیه 100 کیلو غذای خشک سگهای پناهگاه رز نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل