‎٪ ۱۰۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

14 روز قبل

تهیه غذا

اسپانسر مالی : خانم پورعشقی گرامی

پایان زمان مشارکت

مطلبی وجود ندارد

  • اعظم پورعشقی
  • اعظم پورعشقی