کمک هزینه امداد و درمان

۷۰٪[پایان زمان مشارکت]69.546% Complete

برای پرداخت کمک هزینه امداد و درمان سگ و گربه های آسیب دیده به مبلغ 10میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۹٬۵۴۶٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش