کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه

۱۰۰٪100% Complete

پرداخت کمک هزینه تجهیز توسط یار گرامی خانم سهیلا امیری عزیز

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۸٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

11 ماه قبل