خرید غذا

۱۱۹٪119.28125% Complete

برای خرید غذای خشک ، شیر خشک واهدا به شفاخانه امینی به 1/600/000 میلیون تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۰۸۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

11 ماه قبل