تهیه غذا و دارو

‎٪ ۸۶[پایان زمان مشارکت]85.733333333333% Complete

برای خرید غذا و دارو به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 ماه قبل