تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۱۰۷٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۶٬۶۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۱٬۶۵۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

موفق
عقیمسازی

عقیمسازی

۲۰٪[پایان زمان مشارکت]20.333333333333% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای عقیمسازی سگ و گربه ها نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶٬۱۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

۷۶٪[پایان زمان مشارکت]75.51412% Complete

برای کمک هزینه درمان سگ و گربه ها به 5 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۷٬۷۵۷٬۰۶۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
جراحی/پانسیون

جراحی/پانسیون

۱۳۸٪100% Complete

آوان پیرمردی از خطه مازندران با صدها ساچمه و شکستگی در دست به نقاهتگاه آبی آمد و در پی درخواست کمک به دستان مهر طبیعت، آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه شدن... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶٬۶۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

8 ماه دیگر

موفق
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲۹٬۹۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۲۹٬۹۵۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

موفق
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

۶۱٪[پایان زمان مشارکت]61.108% Complete

برای کمک هزینه درمان سگها و گربه ها به مبلغ 5 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۰٬۵۵۴٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی مراکز نگهداری از حیوانات

عقیمسازی مراکز نگهداری از حیوانات

۲۴٪[پایان زمان مشارکت]24.333333333333% Complete

به منظور عقیمسازی سگ و گربه ها به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۳۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
خرید پتو

خرید پتو فوری

۴۹٪[پایان زمان مشارکت]48.75431% Complete

با توجه به شروع سرمای هوا ، به منظور خرید پتو برای مراکز نگهداری حیوانات مبلغ10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۸٬۷۵۴٬۳۱۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 ماه قبل

موفق
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

۴۷٪[پایان زمان مشارکت]47.228433333333% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان به منظور پرداخت کمک هزینه درمان حیوانات نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۱۶۸٬۵۳۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی

عقیمسازی

۶٪[پایان زمان مشارکت]6.5% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای عقیمسازی نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۹۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
خرید غذای خشک نوتری

خرید غذای خشک نوتری

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۵٬۸۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

8 ماه قبل

موفق