«شمارش معکوس» تالین ساهاکیان

اونجا بالای یه دیوار با هزار امید و انتظار تخم کرده یه پرنده تو لونه ای از ته سیگار...

فقط امروز...تالین ساهاکیان

اگر میخواهی برای زخمهایم مرهم باشی، امروز فقط همین امروز را داری...

کنترل جمعیت سگ‌های بیخانمان با روش انسانی و کارآمد.. نوشته تالین ساهاکیان

​سگ، یکی از حیواناتی است که شوربختانه در کشور ما قربانی انواع ظلم و آزار موردی و سیستماتیک میشود. بزرگترین مسئلهٔ حقوق حیوانات در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در رابطه با سگها، آزار و کشتار سگهای بیخانمان برای کنترل جمعیت آنهاست.

​درست غذارسانی کنیم! دست نوشته تالین ساهاکیان

غذارسانی بدون عقیمسازی، یک راه حل موقت است ...

​آدمیزادی با هیبتی دیگر...

دستنوشته خانم تالین ساهاکیان

رنج نامه سگهای پناهگاههای ایران... تالین ساهاکیان

دو ماه بود که دیگر فرار نمیکرد. پشت این فنسها خشک شده بود. گوشهایش از این همه سر و صدا زنگ میزدند. زندگیش شده بود خوابیدن و به آن طرف فنسها چشم دوختن...

حیوان پرورشی ...دستنوشته تالین ساهاکیان

مثل یک دستمال از او استفاده کرد، مچاله کرد و دور انداخت. تقصیر چه کسی است که او عواطف و احساسات و سلسله اعصاب مرکزی دارد؟ میخواست نداشته باشد! اینجا منافع اقتصادی حرف اول را میزنند..