اردیبهشت 1400/ حقابه فلامینگوها

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/222/000تومان اهدایی خانم یزدی مهربون برای خرید حقابه به منظور نجات فلامینگوها دریاچه خشک بختگان فارس

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش