اردیبهشت 1400/ غذارسانی

۰٪0% Complete

به منظور غذارسانی حیوانات به مبلغ1/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر