هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
نقاهتگاه آوای حیات سمنان

نقاهتگاه آوای حیات سمنان

‎٪ ۱۰۵100% Complete

تجهیز و خرید ملزومات شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۹۱۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه سار زنجان

پناهگاه سار زنجان

‎٪ ۱۰۲100% Complete

تجهیز پناهگاه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۲۷۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
حامیان بدون پناهگاه خانم ریحانه حدادی از مشهد

حامیان بدون پناهگاه خانم ریحانه حدادی از مشهد

‎٪ ۱۳۷100% Complete

عقیم سازی تعداد... قلاده سگ شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۷۲۹٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
پناهگاه محبت گرگان

پناهگاه محبت گرگان

‎٪ ۹۲[پایان زمان مشارکت]91.53% Complete

تجهیز پناهگاه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۷۲۹٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
پناهگاه مهر مشهد

پناهگاه مهر مشهد

‎٪ ۱۰۸100% Complete

طرح عیدانه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۱٬۶۳۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
انجمن ایلفا شیراز

انجمن ایلفا شیراز

‎٪ ۱۱۶100% Complete

عقیم سازی تعداد 17 قلاده سگ شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۴۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

حامیان بدون پناهگاه ، خانم هدیه کبیری

حامیان بدون پناهگاه ، خانم هدیه کبیری

‎٪ ۱۰۷100% Complete

عقیم سازی تعداد31 قلاده گربه بوستان مادران تهران شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۹٬۱۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه آرمیتی کرج

پناهگاه آرمیتی کرج

‎٪ ۱۰۷100% Complete

عقیم سازی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
حامیان بدون پناهگاه ، خانم پریسا حامی

حامیان بدون پناهگاه ، خانم پریسا حامی

‎٪ ۱۳۴100% Complete

تامین هزینه غذا برای گربه ها شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
اقامتگاه رباط کریم

اقامتگاه رباط کریم فوری

‎٪ ۱۰۳100% Complete

عقیم سازی و کمک به ساخت و ساز و تجهیز شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
تیمارگاه حیوانات یارا

تیمارگاه حیوانات یارا

‎٪ ۱٬۰۳۶100% Complete

تکمیل ساخت اتاق جراحی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
نقاهتگاه مازندران

نقاهتگاه مازندران

‎٪ ۱۰۰100% Complete

عقیم سازی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق