تهیه خاک گربه/کمک هزینه امداد

‎٪ ۸۶[پایان زمان مشارکت]86.333333333333% Complete

به مبلغ 300 هزار تومان برای خرید خاک گربه نیاز داریم به مبلغ 300 هزار تومان برای کمک هزینه امداد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]
۵٬۱۸۰٬۰۰۰
مورد نیاز [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده
0
پایان زمان مشارکت