کمک هزینه تامین مایحتاج پناهگاه ویران شده فردوسیه

‎٪ ۸۳[پایان زمان مشارکت]82.756% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید لوازمی که در جریان ویرانسازی پناهگاه توسط سازمان جهاد کشاورزی از بین رفته است

ادامه
جمع شده [ریال]
۴۱٬۳۷۸٬۰۰۰
مورد نیاز [ریال]
۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
زمان باقیمانده
0
پایان زمان مشارکت