۱۱۰٪100% Complete

جمع شده [ریال]

۱۹٬۸۰۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

پناهگاه گربه های زنده یاد بانو شعله رئوفی

دوستان همراه ، به محض اینکه فاکتورها و گزارش هزینه کرد کمکهای اهدایی شما عزیزان بدستمان برسد ، سایت بروز رسانی میشود..

موفق

عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏


  • f r