۴۹٪[پایان زمان مشارکت]48.75431% Complete

جمع شده [ریال]

۴۸٬۷۵۴٬۳۱۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

خرید پتو

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

پایان زمان مشارکت

#شفافسازی_آذر_98 https://t.me/dastanemehretabiat شفافساری با هشتک #شفافسازی_آذر_98 در کانال دستان مهر طبیعت قابل رویت میباشد جمع واریزی شما عزیزان دل 25/757/388 تومان درآذر98

مبلغ 3/055/400 تومان بابت پروژه کمک به حیوانات امدادی / مبلغ 441/200تومان از این مبلغ اضافه ماند که به ماه دی انتقال یافت.

مبلغ730/000تومان بابت پروژه عقیمسازی مراکز نگهداری حیوانات

مبلغ 12/995/000تومان بابت پروژه خرید غذای خشک مراکز نگهداری از حیوانات در آذر + 2/000/000تومان پروژه خرید غذای خشک همین مراکز در آبان ماه 14/995/000 تومان با هم شفافسازی میگردد

مبلغ 500/000 تومان بابت پروژه رستم که همچنان با اسپانسری مالی آقای نورگستر گرامی ادامه دارد

مبلغ834/0000تومان بابت پروژه پرانتزی ، تومو و جرب که با اسپانسری خانمها امیری و پورعباس گرامی و جناب نورگستر گرامی با پس از 9 ماه ختم به خیر شد و بسته شد مبلغ 2/360/000 تومان بابت پروژه آوان سگ درد کشیده با اسپانسری مالی آقای نورگستر گرامی

مبلغ 2/012/850تومان بابت پروژه خرید دارو برای پناهگاه لنگرود/اسپانسر مالی خانم افشاری مهربون ، معادل 2 میلیون تومان دارو خریداری و چون پناهگاه لنگرود تعطیل شده است ، داروها در اختیار مرکز امداد سگهای گیلان با مدیریت آقایان نوری و عفتی قرار گرفت تا برای تعداد معدود سگهایی که مدیریت پناهگاه لنگرود امداد و در کنار حیاط باغ خود درمان میکنند و همچنین سایر سگهایی که به مرکز امداد گیلان میروند ، استفاده گردد. 12/850 تومان اضافه مبلغ اهدایی به ماه دی انتقال یافت

مبلغ 3/270/138 تومان بابت پروژه خرید پتو در آذرماه و اهدا به مراکز نگهداری از حیوانات

توضیح :مبلغ 1/605/293تومان بابت پروژه خرید پتو رولی در آبان به حساب آمده بود که مجموعا برای این 2 ماه به مبلغ 4/875/431 تومان شفافسازی میگردد.

#بدون_شما_معنایی_نداریم #دستان_مهر_طبیعت

https://t.me/dastanemehretabiat لینک کانال جدید دستان مهر طبیعت برای بازبینی شفافسازیهای مالی

https://t.me/dmt8000toman لینک سابق کانال موسسه دستان مهر طبیعت برای بازبینی شفافسازیهای مالی

  • جمع مهربون
  • مهدی حسنی
  • جمع مهربون
  • جمع مهربون
  • جمع مهربون
  • 3 مهربان پورعباس و آینده