۱۰۰٪100% Complete

جمع شده [ریال]

۷۵٬۸۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد

زمان باقیمانده

7 ماه قبل

خرید غذای خشک نوتری

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه میزان محدودی غذای خشک در اختیار این مراکز قرار میدهیم . مقداری از هزینه این غذا را اسپانسرهای دستان مهر تقبل میکنند و به مرکز مورد نظرشان اهدا مینمایند. الباقی را مدیران محترم این مراکز به حساب دستان مهر واریز و غذا را دریافت مینمایند.

موفق

 https://t.me/dastanemehretabiat شفافساری با هشتک #شفافسازی_مهر_98 در کانال دستان مهر طبیعت قابل رویت میباشد جمع واریزی شما عزیزان دل درمهر98

15/268/053تومان +1/273/295 تومان مانده از ماه شهریورhttps://t.me/dastanemehretabiat  لینک کانال جدید دستان مهر طبیعت برای بازبینی شفافسازیهای مالی https://t.me/dmt8000toman لینک سابق کانال موسسه دستان مهر طبیعت برای بازبینی شفافسازیهای مالی

  • جمع مهربون
  • سهیلا امیری
  • سهیلا امیری
  • مدیران مراکز نگهداری از حیوانات