۳٪[پایان زمان مشارکت]2.75799% Complete

جمع شده [ریال]

۲٬۷۵۷٬۹۹۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

با کمک شما قراره کلی غذای خشک خوشمزه برای سگهای پناهگاهها و نقاهتگاهها بخریم ...

دوستان مهربون سگهای ایران گرسنه هستند، با تکیه بر محبتهای شما در نظر داریم برای فرشته های پناهگاهها و نقاهتگاههای کشورغذای خشک اهدا کنیم ، لطفا در این راه تنهامون نزارید..

شفافسازی مالی توسط انتشار پرینت بانکی واریزیها ، فاکتورهای خرید ، لیست اکسل واریز کننده ها در انتهای پروژه انجام میگیره.

 #بدون_شما_معنایی_نداریم #موسسه_دستان_مهر_طبیعت

بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی / شماره حساب : 11880029540112/ شماره کارت : 6274121181500869 / شماره شبا : 920550011880002954011002 

پایان زمان مشارکت

مبلغ 275/799 تومان واریزی این پروژه برای پروژه خرید پتو مهر 97 استفاده شد.

  • فریبا رفیعی
  • جمع دوستان