پناهگاه نور نوشهر

۶۱٪[پایان زمان مشارکت]60.9% Complete

درمان

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش