آذر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۸٪[پایان زمان مشارکت]7.95988% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 5/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳٬۹۷۹٬۹۴۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

26 روز قبل